Regulamin i polityka prywatności

Certyfikat Regulaminu sklepu internetowego ZPAS

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego sklep-zpas.pl

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep-zpas.pl przez Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej Spółka Akcyjna (dalej ZPAS S.A.) z siedzibą w Przygórzu209, 57-431 Wolibórz.

2.    Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 

a.    adres poczty elektronicznej bok@sklep-zpas.pl;
b.    telefonicznie pod numerem +48 74 872 0654;
c.    formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: 
http://sklep-zpas.pl/index.php?route=information/contact.

3.    Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://www.sklep-zpas.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2.    Klient - przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, - prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
4.    Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
5.    Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary;
6.    Regulamin – niniejszy dokument;
7.    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;
8.    Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
9.    Sprzedawca- ZPAS S.A. z siedzibą w Przygórzu209, 57-431 Wolibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem KRS 0000083974, NIP 885-000-32-65, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.318.500 zł w całości wpłacony;
10.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
11.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
12.    Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
13.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz.1422 ze zm.);
14.    Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, który korzysta z Usług i funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym lub Klient korzystający z Usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub dokonujący zakupu Towarów oferowanych w Sklepie;
15.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.    komputer z dostępem do Internetu,
b.    dostęp do poczty elektronicznej,
c.    przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0  lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
d.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3.    Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy,
e.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Usługi

1.    Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

a.    przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
b.    prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym, 
c.    świadczeniu usługi Newsletter,
d.    udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia  w Sklepie,
e.    udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt ze Sprzedawcą.

2.    Wskazane w ppkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.    Umowa:

a.    o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Sklepu,
b.    o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,  
c.    o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail lub numeru telefonu z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
d.    o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia, 
e.    o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

4.    Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5.    Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe. 

6.    Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. 

7.    Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

8.    Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Akcje promocyjne, w tym wyprzedaże oraz promocja "W zestawie taniej" o ile nie jest tak wskazane nie dotyczą Certyfikowanych Instalatorów oraz Klientów z ustalonymi warunkami handlowymi w sklepie ZPAS.

 

V. Procedura zawarcia Umowy 

1.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.    Zamieszczone na stronie sklepu internetowego sklep-zpas.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru, w szczególności odności się to do parametrów takich jak wysokość, głębokość oraz szerokość i kolor. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia prezentowały jak najdokładniej towar oraz były tożsamy z zawartym opisem w karcie produktu.

3.    Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.    Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5.    Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

6.    Zamówienia za pośrednictwem formularza oraz poprzez pocztę elektroniczną, mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

7.    Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a.    wykorzystanie danych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta),
b.    wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania oraz adres e-mail,
c.    złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

7.    Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu  Klienta.

8.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

9.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

10.    Po podaniu przez  Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.    opisu przedmiotu Zamówienia,
b.    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.    wybranej metody płatności,
d.    wybranego sposobu dostawy.

11.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”. 

12.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

13.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

14.    Klienci składający Zamówienia w Sklepie poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

a.    podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
b.    wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
c.    podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub  w przypadku osób fizycznych prowadzących  we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania oraz adres e-mail.

15.    Po złożeniu Zamówienia w sposób opisany w ppkt. 13 lub 14, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia (zamówienie otrzymuje status "zamówienie w trakcie realizacji"), które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ppkt. 12 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

16.    Klienci składający Zamówienia w Sklepie poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej obowiązani są zapoznać się z regulaminem.

17.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI. Dostawa

1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.    Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a.    za pośrednictwem Przewoźnika,
b.    odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy,po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.

3.    Towar można odebrać osobiście w Magazynie ZPAS S.A. mieszczącym się pod adresem ul. Spacerowa 59, Słupiec, 57-402 Nowa Ruda-Słupiec.

4.    Dostawa Towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybranym przez Sprzedającego Przewoźnikiem. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Przewoźnika po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

5.    Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Zamawiającemu zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł netto za kolejną (poza pierwszą) próbę dostawy wymikającą z winy Zamawiającego. Głównymi powodami ponownej dostawy są: błędne bądź niekompletne dane teleadresowe, nieobecność odbiorcy bądź brak informacji o wymaganym aucie na odbiorze/dostawie.

6.    Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy z zastrzeżeniem ppkt. 8 poniżej.

7.    Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

8.    Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta, jak również zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający zawiadomi Klienta. Strony uzgodnią indywidualnie termin i miejsce odbioru lub dostawy.

9.    W przypadku trudności z realizacją Zamówienia złożonego przez Klienta termin dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 

10.    Sprzedawca dostarcza Towar, natomiast faktura VAT wysyłana jest oddzielnie na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia lub wysyłana jest przesyłką pocztową na życzenie Klienta. 

11.    Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta ponosi Klient.

12.    Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta Przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi (w przypadku odbioru osobistego)  przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

13.    Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.

14.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.

15.    Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

16.    Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

17.    W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać zawartą Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie.

18.    Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

VII. Ceny i metody płatności

1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2.    Klient może wybrać następujące metody płatności:

a.    przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
b.    płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

3.    Klient jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w terminie 30 dni od chwili zawarcia Umowy. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedawca może rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Sprzedawca za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Klienta nalicza odsetki ustawowe. Sprzedawca może ustalić z Klientem inny termin płatności.
4.    Klient będący organem administracji publicznej, jednostką samorządu terytorialnego, jednostką budżetową, instytucją gospodarki budżetowej, jak również będący uniwersytetem, szkołą, jednostką wojskową, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej bądź spółką Skarbu Państwa,  jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od chwili zawarcia Umowy. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedawca może rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Sprzedawca za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Klienta nalicza odsetki ustawowe. Sprzedawca może ustalić z Klientem inny termin płatności. W przypadku Klienta opisanego w niniejszym ppkt. Towar wysyłany jest niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 
2.    Reklamacje z tytułu rękojmi należy kierować na adres Magazyn ZPAS S.A., Słupiec, ul. Spacerowa 59, 57-402 Nowa Ruda-Słupiec, po wcześniejszym kontakcie ze sprzedawcą.
3.    W przypadku stwierdzenia wady w momencie dostawy reklamowany Towar należy zwrócić Przewoźnikowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden Towar, należy zwrócić je wszystkie. 
4.    W przypadku stwierdzenia wady w późniejszym momencie niż wskazany powyżej należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie bądź poprzez formularz reklamacyjny i ustalić termin zwrotu Towaru. Transport reklamowanych Towarów odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego.
5.    Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien do reklamowanego Towaru dołączyć komplet otrzymanych akcesoriów do niego oraz dowód zakupu.
6.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7.    W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1.    Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia bądź poprzez formularz reklamacyjny.
2.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 
3.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

X. Gwarancje
1.    Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
2.    W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo na karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.
3.    Tryb postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji jest analogiczny do postępowania opisanego w pkt. VIII ppkt. 2-7.

 

XI. Ochrona danych osobowych
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

XII. Postanowienia końcowe
1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3.    Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Sklepu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO sklep-zpas.pl

1.    W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego sklep-zpas.pl Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, firmy, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego przez Administratora Danych Osobowych.
2.    Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest ZPAS S.A. z siedzibą w Przygórzu 209, 57-431 Wolibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia  – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem KRS 0000083974, NIP 885-000-32-65, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.318.500 zł w całości wpłacony, zwana dalej ADO.
4.    Dane osobowe zbierane w Sklepie Internetowym są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez ADO oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
5.    ADO dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Sklepowi Internetowemu, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
6.    ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu internetowego.
7.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez ADO w ramach Sklepu Internetowego.
8.    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w Sklepie Internetowym jak również realizację zamówienia złożonego przez Klienta. 
9.    Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do ADO  z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez ADO, z zastrzeżeniem zdania następnego. ADO może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
10.    W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może zmienić wybrane dane. 
11.    Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12.    ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Klientów osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również przekazać uprawnionym organom w przypadku naruszenia Klienta przepisów prawa.
13.    ADO w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Klienta, za jego wyraźną zgodą może przekazać dane osobowe:

a.    operatorowi systemu płatności on-line firmie Paypal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372 o kapitale zakładowym 506.500 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5252406419, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Paypal Polska, a w szczególności: imię, nazwisko, firmę, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
b.    operatorowi systemu płatności mobilnej firmie KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI S. A. z siedzibą w Poznaniu (ul. ŚW. MARCIN 73 /6, 61-808 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000412357, kapitał zakładowy 4.798.500,00 PLN (wpłacony w całości), posiadającym NIP 7773061579, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI, a w szczególności: imię, nazwisko, firmę, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

14.    ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego obciążających serwer.
15.    Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
16.    Stosowane przez ADO Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklepu Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. ADO stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności.
Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze
i łatwiejsze funkcjonowanie strony.
17.    ADO wykorzystuje Cookies Własne w celu konfiguracji Sklepu internetowego, a przede wszystkim w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.
18.    ADO wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.
19.    Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
20.    Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
21.    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.