Informacje

Kontakt

74 872 0654
bok@sklep-zpas.pl

Regulamin programu lojalnościowego

Definicje

 1. Sklep internetowy - sklep internetowy znajdujący się pod adrsem www.sklep-zpas.pl
 2. Operator - firma będąca właścicielem sklepu internetowego i prowadząca program lojalnościowy:
  ZPAS S.A., Przygórze 209, 57-431 Wolibórz
  NIP: 885-000-32-65
 3. Towary - produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego sklep.zpas.pl, objęte programem lojalnościowym
 4. Uczestnik - oznacza:
  a - przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 5. Użytkownik - osoba, lub podmiot zainteresowany zakupami na stronie sklepu internetowego ZPAS.

Zasady programu

 1. Zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego określone są Regulaminem.
 2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: http://sklep-zpas.pl/?route=information/information&information_id=9
 3. Postanowienia Regulaminu, wraz ze wszystkimi załącznikami, które powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Operatorem, a Uczestnikami, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Operatorem.
 4. Osoba, która pragnie zostać Uczestnikiem, lub już jest Uczestnikiem jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz Regulaminem sklepu. Nabycie statusu Uczestnika oznacza wyrażenie bezwarunkowej zgody na zasady objęte wymienionymi dokumentami. Osoby te, zobowiązane są do przestrzegania rzeczonych regulacji znajdujących się w w/w dokumentach pod rygorem natychmiastowego i jednostronnego zakończenie współpracy przez Operatora, bez podania przyczyn.
 5. O każdej zmianie postanowień Regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony w drodze informacji przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym. Równocześnie zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie Systemu Lojalnościowego, o której mowa powyżej.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie niezwłocznie od ich ogłoszenia.
 7. Brak wypowiedzenia przez Uczestnika Umowy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu oznacza akceptację nowego Regulaminu.
 8. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Operatorowi.
 9. Program Lojalnościowy polega na zakupie produktów objętych programem lojalnościowym i zbieraniu punktów lojalnościowych, przypisanych do danego produktu.
 10. Udział w Programie Lojalnościowym daje Uczestnikowi możliwość uzyskania rabatu w formie zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym ZPAS płacąc za część lub całość produktu zebranymi punktami lojalnościowymi przyznawanymi przez Operatora i w ten sposób uzuskując rabat na zakup wybranych produktów.
 11. Aby wykorzystać zdobyte punkty należy umieścić w koszyku towary o nie mniejszej wartości niż 500 zł netto.
 12. Przy produktach znajdujących się w sklepie internetowym widnieje informacja dotycząca liczby punktów, które uczestnik zdobędzie dokonując zakupu danego produktu lub produktów w sklepie internetowym ZPAS.
 13. Punkty zostaną naliczone z chwilą wysyłki zakupionych produktów do. Każdorazowo o przyznaniu lub anulowaniu Punktów Uczestnik będzie powiadamiany droga mailową, zmiany będą również widocze w "koncie Klienta" w sklepie internetowym sklep-zpas.pl
 14. Punkty nie zostaną naliczone w momencie rezygnacji przez Uczestnika z zamówienia oraz wszelkich dokonanych w czasie późniejszym zwrotów, zmian wartości zamówienia.
 15. Punkty nie są naliczane dla zamówień, do których Uczestnik wykorzystał jakiekolwiek zdobyte punkty.
 16. Przy każdym produkcie widnieje wartość liczbowa określająca liczbę punktów, za którą można zakupić dany produkt, przy czym jakakolwiek zdobyta przez Uczestnika liczba punktów proporcjonalnie obniża cenę wybranego produktu.
 17. Uczestnik sam decyduje ile zdobytych punktów przeznaczyć na zakup danego produktu lub produktów.
 18. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Programu Lojalnościowego w każdym momencie.

Uzyskanie statusu Uczestnika

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i uzyskania statusu Uczestnika jest:
  a) Dokonanie Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu internetowego sklep.zpas.pl
  b) Dokonanie zakupu w sklepie ZPAS od dnia 17-01-2015
 2. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz wypłaty powinny być wypełnione zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym.
 3. Zmiana danych teleadresowych Uczestnika jest możliwa w dowolnym momencie, najpóźniej 14 dni po fakcie wystąpienia zmiany.
 4. Operator ma prawo anulowania statusu Uczestnika wg własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji.
 5. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora wiadomości na podany adres e-mailowy o tematyce związanej ze sklepem internetowym, Programem Lojalnościowym, a także zawierających informację handlową o produktach, usługach i promocjach sklepu internetowego.
 6. Zabrania się firmom ZPAS S.A., ZPAS Group GmbH i ZPAS Ltd uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo jednostronnie i natychmiastowo zablokować udział lub zakończyć współpracę z Uczestnikiem w zakresie Programu Lojalnościowego w przypadku niestosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu.
 2. Zakończenie współpracy z Uczestnikiem, z powodu jego winy, powoduje anulowanie zdobytych punktów, a Uczestnik traci prawo do ich wykorzystania w sklepie internetowym ZPAS.
 3. Operator ma prawo wstrzymać realizację Programu Lojalnościowego w dowolnej chwili bez podawania przyczyn.
 4. Operator dołoży wszelkich starań aby system informatyczny Programu Lojalnościowego działał w sposób prawidłowy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za jego wady lub brak działania spowodowane siła wyższą lub innymi działaniami niezależnymi od Operatora. W związku z powyższym nie przysługują nikomu roszczenia do Operatora wynikłe z powyższych przyczyn.
 5. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w sposób przewidziany dla zmian Regulaminu korzystania ze sklepu ZPAS
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.01.2015.